Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Straż Miejska sojusznik Policji

Email Drukuj PDF

Braki kadrowe w Policji oraz fakt, iż od 2009 roku nie będzie zasadniczej służby wojskowej a co za tym idzie - służby kandydackiej w Oddziałach Prewencji Policji  w Warszawie - w konsekwencji będzie skutkował zmniejszeniem stanu osobowego garnizonu stołecznego Policji  o ok. 1000 osób. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest dalsze zacieśnianie współpracy Policji  i Straży Miejskiej, w celu efektywnego wykorzystania potencjału obydwu służb na potrzeby bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Samorządy i Policja powiatu wołomińskiego odnoszą w tym obszarze dobre efekty m.in. poprzez:
1. reaktywowanie z dniem 1 stycznia 2008 r. Straży Miejskiej w Wołominie,
2. powołanie z dniem 1 stycznia 2008 r. Straży Miejskiej w Ząbkach.

Priorytetowym celem we współpracy Straży Miejskiej oraz Policji jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności oraz utrzymanie porządku publicznego na terenie miasta i gminy. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na podległym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego.
Inspirując dobrą współpracę pomiędzy służbami na terenie powiatu wołomińskiego realizowane są wspólne patrole szkolne policjantów ze strażnikami miejskimi w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” oraz patrole Straży Miejskiej z policjantami ruchu drogowego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. W ramach tej współpracy odbywają się również patrole dzielnicowych ze strażnikami rewirowymi, które mają na celu utrzymanie porządku na terenie gmin.
W ramach dobrej współpracy należy również wymienić:
a) udział obydwu formacji przy realizacji działań takich jak „Stop narkotykom”, „Bezpieczna komunikacja miejska” oraz „Bezpieczne targowisko”, których celem jest ograniczenie patologii społecznych oraz przeciwdziałanie wykroczeniom,
b) realizowanie różnego rodzaju sprawdzeń oraz pomocy prawnych przez Policję na rzecz Straży Miejskiej.

 


Straż Miejska wspiera działania Policji przy zabezpieczeniach wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości na terenie powiatu wołomińskiego. Wykorzystanie sił i środków obydwu służb nie tylko usprawnia realizację samych zabezpieczeń ale również pozwala na ich racjonalne dyslokowanie i wykorzystanie. Efektem takich wspólnych przedsięwzięć jest wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego. Przykładem na dobrą współpracę w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych - mogą być coroczne uroczystości związane z obchodami „ Cudu nad Wisłą”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Wołomina i Radzymina wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie dbali  o bezpieczeństwo i porządek podczas uroczystości. Czynny udział Strażników Miejskich w organizowanej przez Policję Akcji „Znicz 2008”  na terenie powiatu wołomińskiego był bardzo skuteczny i efektywny. Dzięki pomocy Straży Miejskiej udało się sprawnie zorganizować przepływ pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych oraz właściwie zadbać o bezpieczeństwo podczas parkowania pojazdów przy nekropoliach.
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowane są na prośbę Komendantów Straży Miejskich szkolenia dla strażników dotyczące właściwej interpretacji przepisów ruchu drogowego i stosowania ich w praktyce. Na podstawie odbytych szkoleń oraz zdanych egzaminów - Komendant Powiatowy Policji w Wołominie wydaje upoważnienia do kontroli ruchu drogowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.
W obecnej chwili na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje Straż Miejska w Wołominie, Ząbkach i Radzyminie. W najbliższym czasie Burmistrz miasta Radzymin planuje wzmocnienie Straży Miejskiej w Radzyminie o kolejnych dwóch strażników. Z inicjatywy Burmistrza miasta Zielonka - z dniem 1 stycznia 2009 r. zacznie funkcjonować Straż Miejska w Zielonce. Nadmieniam również, iż trwają rozmowy z Burmistrzem miasta Marki w zakresie ewentualnego powołania Straży Miejskiej na jego terenie.
W celu zwiększenia efektywności funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Wołomin planuje się dwutorowe wykorzystanie systemu przez Policję i Straż Miejską. Następstwem takiego wykorzystania będzie skuteczniejsza i szybsza reakcja na zaobserwowane zdarzenia na terenie miasta.
Zakres działań w obszarze współpracy jest generowany na podstawie analizy zagrożeń, a jej efekty omawiane są na okresowych spotkaniach pomiędzy przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Jest to praktyka bardzo właściwa i należy zadbać o jej kontynuowanie, gdyż wszystkie wspólne i prawidłowo zrealizowane przedsięwzięcia będą skutkowały w przyszłości dalszym zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz pozytywnym wizerunkiem obydwu służb.

 

źródło: www.zmp.poznan.pl