Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Email Drukuj PDF

1. Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b*, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
*art. 5 ust. 1 pkt 3b - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

2. Zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 roku, nowym systemem na terenie Gminy Wołomin zostały objęte nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami mają obowiązek złożyć zarówno właściciele nieruchomości zamieszkanych – jednorodzinnych z zabudową wielolokalową oraz właściciele nieruchomości niezamieszkanych, tj. lokali użytkowych, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza: usługowa, handlowa, produkcyjna, funkcjonują różnego rodzaju placówki, parafie, cmentarze, ogródki działkowe, itp. Znacząca część właścicieli nieruchomości wywiązała się z powyższego obowiązku, jednak na dzień dzisiejszy nadal nie wszystkie deklaracje zostały złożone.

Biorąc pod uwagę fakt, że na Gminie spoczywa obowiązek objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołomin, na których powstają odpady komunalne, Urząd Miejski, prowadzi weryfikację złożonych deklaracji i kontrolę nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne pod kątem gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wszyscy właściciele nieruchomości muszą być świadomi tego, że system działa od 1 lipca 2013 r. Obejmuje on także nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku i nie złożyli deklaracji, co oznacza, że obowiązek uiszczenia opłaty tytułem odbioru odpadów komunalnych dotyczy także nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji.

Brak deklaracji może skutkować wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem wyższej stawki (bez segregacji odpadów), natomiast brak wniesienia opłaty - naliczeniem dodatkowych kwot wynikających z należnych odsetek za zwłokę oraz postępowaniem egzekucyjnym.

Mając na uwadze uwarunkowania ustawowe dotyczące wprowadzonego systemu gospodarki odpadami oraz uwzględniając możliwe, opisane powyżej konsekwencje finansowe zachęcamy do pilnego złożenia wymaganych deklaracji przez osoby, które jeszcze tego nie uczyniły oraz do terminowego wnoszenia opłat.