Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Email Drukuj PDF

1. Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b*, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
*art. 5 ust. 1 pkt 3b - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

2. W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Wołominie Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, iż od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętych przez Radę Miejską uchwał, na terenie gminy Wołomin obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie „DEKLARACJĘ” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której podaje liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości lub wielkość i liczbę pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym, aby złożyć wymaganą „DEKLARACJĘ” należy udać się do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1 w Wołominie, tel. 22 761 34 81.