Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

KIEROWNIK REFERATU TERENOWEGO

Email Drukuj PDF

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Komendant Straży Miejskiej w Wołominie

18.05.2010 r.

SM: 456/2010

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie ogłasza nabór do pracy w Straży Miejskiej w Wołominie 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik referatu terenowego w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
- przyjmowanie zgłoszeń, ich dokumentowanie oraz podejmowanie bieżących decyzji związanych z zapewnieniem funkcjonowania Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- nadzorowanie strażników miejskich w zakresie wykonania powierzonych im zleceń; wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem sieci radiowej;
- pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sądzie grodzkim w sprawach o wykroczenia, w tym sporządzanie wniosków o wykroczenia;
- organizowanie zabezpieczenia imprez masowych oraz współdziałanie z innymi służbami i organizacjami działającymi na terenie gminy Wołomin zobowiązanymi do utrzymania bezpieczeństwa i porządku;
-prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z działalnością Straży Miejskiej w Wołominie;

Wymagania konieczne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- wykształcenie wyższe lub oficerskie w policji
- minimum 4 letni staż pracy
- wiedza teoretyczna dotycząca przepisów ustawy o strażach gminnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy o ochronie informacji niejawnych
- praktyczna znajomość zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów prawnych i porządkowych
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie nieposzlakowanej opinii

Wymagania pożądane:
- odbycie podstawowego kursu strażników gminnych;
- umiejętność obsługi komputera z systemem Windows, oraz pakietu biurowego OpenOffice;
- posiadanie prawa jazdy;
- pożądane cechy: rzetelność, odpowiedzialność, zdolność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, odporność na stres, dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie;
- oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty (list polecony)
lub osobiście w terminie do dnia 8 czerwca 2010 r. w pokoju Nr 3 (parter)
w siedzibie Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Ogrodowa 4.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (22) 787 90 50.