Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

1. Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
2. W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Wołominie Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, o nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie „DEKLARACJĘ” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Ranny myszołów

Email Drukuj PDF

Dnia 14.02.2012 r. funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Wołominie został przekazany, znaleziony przez mieszkańca Wołomina, dziki i ranny drapieżny ptak - „myszołów zwyczajny”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej niezwłocznie przetransportowali myszołowa do „ptasiego azylu” w warszawskim ZOO przy ul. Ratuszowej 1/3 - gdzie uzyskał niezbędną pomoc weterynaryjną.

Straż Miejska sojusznik Policji

Email Drukuj PDF

Braki kadrowe w Policji oraz fakt, iż od 2009 roku nie będzie zasadniczej służby wojskowej a co za tym idzie - służby kandydackiej w Oddziałach Prewencji Policji  w Warszawie - w konsekwencji będzie skutkował zmniejszeniem stanu osobowego garnizonu stołecznego Policji  o ok. 1000 osób. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest dalsze zacieśnianie współpracy Policji  i Straży Miejskiej, w celu efektywnego wykorzystania potencjału obydwu służb na potrzeby bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Więcej…

Straż Miejska w Wołominie

Email Drukuj PDF

Straż Miejską w Wołominie powołano w styczniu 2008 roku w celu poprawy bezpieczeństwa. Straż Miejska funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Ważnym elementem poprawiającym stan bezpieczeństwa w mieście jest sieć kamer monitoringu wizyjnego zlokalizowanego w newralgicznych punktach na terenie miasta. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 27 kamer.

Straż Miejska prawie w komplecie

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie działa od początku roku. Tworzenie jednostki przebiega zgodnie z założeniami. Trwa ostatni nabór na strażników. Za kilka miesięcy jednostka powinna być już kompletna. W tej chwili pracuje już sześciu strażników w pełni umundurowanych i odpowiednio wyposażonych. Kolejnych czterech jest w trakcie szkolenia. Potrzebnych będzie jeszcze dwóch, by skompletować zespół.

Więcej…

Strona 25 z 25